کتاب مشخصات فنی عمومی راه (نشریه ۱۰۱)

درباره نشریه ۱۰۱

بهره گیری از ضوابط، معیارها و استانداردهای ملی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرحهای عمرانی با رویکرد کاهش هزینه، زمان و ارتقاء کیفیت، از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در نظام جدید فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور، مورد تأکید قرار گرفته است.

بهنگام و روزآمد نمودن نشریات و استاندارهای فنی با توجه به فناوریهای جدید و نوآوریهای صنعتی در مقاطع زمانی مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در راستای وظایف و مسئولیتهای قانونی و به منظور هماهنگی و همگامی با فناوریهای جدید و تکمیل این مجموعه، اقدام به بازنگری و تجدید نموده است . این مشخصات « مشخصات فنی عمومی راه » نظر در نشریه شماره ١٠١ با عنوان فنی و عمومی به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در طرح و اجرای پروژه های راهسازی کشور و همچنین رعایت اصول، روشها و فنون اجرایی متناسب با امکانات موجود و سازگار با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشور، تهیه و تدوین شده است.

فهرست کلی مطالب:
 •  تعریفها
 •  عملیات خاکی
 •  پی کنی ابنیه فنی
 •  بتن و بتن مسلح
 •  کارهای بنایی
 •  شمع کوبی و شم عریزی و سپرکوبی
 •  ضوابط قالب بندی، لوله ها و مجراهای مدفون در بتن و درزهای اجرایی
 •  کنترل فرسایش خاک
 •  قناتها
 •  کارهای فلزی – جان پناه – عایقبندی و اندود
 •  زهکشی و تخلیه آبها
 •  قشر زیراساس
 •  اساس
 •  قیر در راهسازی
 •  اندود نفوذی (پریم کت)
 •  اندود سطحی (تک کت)
 •  آسفالتهای حفاظتی
 •  آسفالت سرد
 •  آسفالت ماکادم نفوذی
 •  آسفالت گرم و بتن آسفالتی
 •  رویه های شنی و شانه روی ههای آسفالتی و بتنی
 •  خاک مسلح
 •  تونل
 •  دستورالعملهای ایمنی و بهداشت حرف های در کارهای راهسازی
 •  استانداردهای مشخصات و آزمایشها
مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۶٫۴ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۷۵۴ صفحه

آیین نامه طرح هندسی راه آهن (نشریه شماره ۲۸۸)

نشریه شماره ۲۸۸ معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و نظاری راهبردی ریاست جمهوری.

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۲٫۳ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۱۴۴ صفحه

آيين نامه طرح هندسي راه روستایی (نشریه شماره ۱۹۶)

نشریه شماره ۱۹۶ معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و نظاری راهبردی ریاست جمهوری.

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۲٫۹ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۱۶۰ صفحه

آيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران (نشریه شماره ۴۱۵)

«آیین نامه طرح هندسی راههای ایران» که با عنوان نشریه شماره ۴۱۵ به منتشر شده است از تاریخ اول دیماه ۱۳۹۱ برای تمام دستگاهها، شرکتها، نهادها و سازمانها لازم الاجراست.
این آیین نامه در واقع تلفیقی از نشریه شماره ۱۶۱ «طرح هندسی راهها»، نشریه شماره ۸۷ «معیارهای طرح تقاطعهای همسطح و غیر همسطح » و همچنین نشریه شماره ۱۹۶ «آیین نامه طرح هندسی راههای روستایی» است که پس از تاریخ مقرر این سه نشریه لغو و نشریه ۴۱۵ مبنای امور فنی مرتبط قرار می‌گیرد.

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۱۲ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۴۲۲ صفحه

آيين نامه طرح هندسي راه ها (نشریه شماره ۱۶۱)

نشریه شماره ۱۶۱ معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و نظاری راهبردی ریاست جمهوری.

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۷ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۳۷۹ صفحه

آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران (نشریه شماره ۲۳۴)

نشریه شماره ۲۳۴ معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و نظاری راهبردی ریاست جمهوری.

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۷٫۶ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۱۹۷ صفحه